Regulamin

„XVII Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki w 2019 roku”

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem „XVII Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki w 2019 roku”, zwanego dalej „Plebiscytem”, jest Białołęcki Ośrodek Sportu w Warszawie.

2. Podczas rozstrzygnięcia Plebiscytu, pod uwagę brane są osiągnięcia sportowe uzyskane w zawodach sportowych w 2019 roku.

3. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach:

1) 10 Najlepszych Młodych Sportowców w 2019 roku (rok urodzenia 2003-2006);

2) Najlepszy Niepełnosprawny Młody Sportowiec w 2019 roku (rok urodzenia 2003-2006);

3) Młody Talent (rok urodzenia 2007 i młodsi);

4) Odkrycie sportowe w 2019 roku;

5) Najlepszy Trener w 2019 roku;

6) Najlepsza Drużyna w 2019 roku;

7) Najpopularniejszy Młody Sportowiec w 2019 roku (głosowanie internetowe);

8) Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa w 2019 roku (nowość, głosowanie internetowe)

9) Wydarzenie sportowe w 2019 roku (głosowanie internetowe)

Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień w dodatkowych kategoriach.

§2

Warunki uczestnictwa:

1. W kategoriach, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1 i 2 udział mogą wziąć sportowcy urodzeni w latach 2003-2006, zamieszkujący na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy lub reprezentujący podczas zawodów sportowych (w roku 2019) szkoły, drużyny lub kluby z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

2. W kategorii „Młody Talent” udział mogą wziąć sportowcy urodzeni w 2007 roku i młodsi, zamieszkujący na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy lub reprezentujący podczas zawodów sportowych (w roku 2019) szkoły, drużyny lub kluby z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia maksymalnie 15 osób w kategorii „Młody Talent”.

3. W kategorii „Odkrycie sportowe w 2019 roku” udział mogą wziąć sportowcy urodzeni w latach 2003-2006 oraz młodsi, zamieszkujący na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy lub reprezentujący podczas zawodów sportowych (w roku 2019) szkoły, drużyny lub kluby z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

4. W kategorii „Najlepszy Trener w 2019 roku” udział mogą wziąć trenerzy zamieszkujący na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy lub reprezentujący podczas zawodów sportowych (w roku 2019) szkoły, drużyny lub kluby z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w kategoriach wiekowych obejmujących rywalizację sportowców urodzonych w 2003 roku i młodszych.

5. W kategorii „Najlepsza Drużyna 2019 roku” zgłaszane mogą być zespołowe osiągnięcia uzyskane (w roku 2019) przez szkoły, drużyny lub kluby z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w kategoriach wiekowych obejmujących rywalizację sportowców urodzonych w 2003 roku i młodszych.

6. W kategorii „Najpopularniejszy Młody Sportowiec w 2019 roku” wezmą udział wszyscy sportowcy zgłoszeni do kategorii, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1 i 2. (głosowanie internetowe).

7. W kategorii „Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa w 2019 roku” zgłaszane mogą być drużyny lub kluby z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w kategoriach wiekowych obejmujących rywalizację sportowców urodzonych w 2003 roku i młodszych (głosowanie internetowe)

8. W kategorii „Wydarzenie sportowe w 2019 roku” zgłaszane mogą być imprezy sportowe bądź wydarzenia o charakterze rekreacyjnym, które w roku 2019 r. odbywały się na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i miały one na celu promowanie idei sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców dzielnicy.

§3

Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie w poszczególnych kategoriach należy przesłać w dniach od 27.01.2020 r. do 9.02.2020 r., za pomocą specjalnej platformy zgłoszeniowej, która znajduje się na stronie internetowej www.plebiscyt.bos.waw.pl

Zgłoszenia przekazane w inny sposób niż w/w, nie zostaną uwzględnione.

2. Pełne zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie sportowca/trenera/drużyny w formacie „jpg” lub „png” o wysokiej rozdzielczości, które może zostać wykorzystane do celów promocyjnych, związanych z organizacją Plebiscytu.

3. Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akceptacja niniejszego Regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, radiu, telewizji, sprawozdaniach z działalności Ośrodka, tablicy informacyjnej w Białołęckim Ośrodku Sportu, stronie www.bos.waw.pl Organizatora, profilu społecznościowym Organizatora na https://www.facebook.com/BialoleckiOsrodekSportu/ przez ich publikację i powielanie.

4. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, radiu, telewizji, sprawozdaniach z działalności Ośrodka, tablicy informacyjnej w Białołęckim Ośrodku Sportu, stronie www.bos.waw.pl Organizatora, profilu społecznościowym Organizatora na https://www.facebook.com/BialoleckiOsrodekSportu/

5. Zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób trzecich widocznych na załączonych do zgłoszenia fotografiach, w tym do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wizerunku dziecka zgodę taką w imieniu dziecka wyraża opiekun prawny. Zgłaszający pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w niniejszym ustępie, że załączone do zgłoszenia fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

6. Kandydatowi lub opiekunowi prawnemu kandydata przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: plebiscyt@bos.waw.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 lutego 2020 r. do godziny 23:59.

§4

Zasady rozstrzygnięcia

1. Wyboru zwycięzców w kategoriach, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1-6 dokonuje Kapituła Plebiscytu, zgodnie z kryteriami określonymi w §4 ust. 3.

2. Kapitułę Plebiscytu powołuje Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu, określając jednocześnie tryb jej pracy, skład osobowy oraz wskazując przewodniczącego.

3. Zwycięzcami w kategoriach, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1-3 zostaną kandydaci z najlepszymi osiągnięciami sportowymi zgodnie z poniższymi kryteriami:

1) dyscyplina sportu (olimpijska/nie olimpijska);

2) ranga osiągnięć i wyników sportowych (międzynarodowa/ ogólnopolska/ wojewódzka/ warszawska/ dzielnicowa);

3) miejsce w dostępnych rankingach i klasyfikacjach.

4. Zwycięzcą w kategorii „Odkrycie sportowe w 2019 roku” zostanie kandydat, który osiągnął największy progres wyników w stosunku do ubiegłych lat wg kryteriów określonych w §4 ust. 3 pkt 1-3. (w kategoriach wiekowych obejmujących rywalizację sportowców urodzonych w 2003 roku i młodszych).

5. Zwycięzcą w kategorii „Trener Roku 2019” zostanie kandydat, którego podopieczni osiągnęli najlepsze wyniki sportowe (indywidualne/zespołowe) wg kryteriów określonych w §4 ust. 3 (w kategoriach wiekowych obejmujących rywalizację sportowców urodzonych w 2003 roku i młodszych).

6. Zwycięzcą w kategorii „Najlepsza Drużyna 2019 roku” zostanie szkoła, drużyna lub klub, która osiągnęła najlepszy zespołowy wynik sportowy wg kryteriów określonych w §4 ust. 3 (w kategoriach wiekowych obejmujących rywalizację sportowców urodzonych w 2003 roku i młodszych).

7. Wybór zwycięzcy w kategoriach „Najpopularniejszy Młody Sportowiec w 2019 roku”, „Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa w 2019 roku” oraz „Wydarzenie sportowe w 2019 roku” odbędzie się w ramach głosowania internetowego na stronie internetowej Białołęckiego Ośrodka Sportu.

W kategorii „ Najpopularniejszy Młody Sportowiec w 2019 roku” pod głosowanie zostaną poddane kandydatury wszystkich sportowców zgłoszonych do kategorii, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1 i 2.

W kategorii „ Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa w 2019 roku” pod głosowanie zostaną poddane kandydatury wszystkich drużyn klubowych, zgłoszonych w kategorii, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 8.

W kategorii „Wydarzenie sportowe w 2019 roku” pod głosowanie zostaną poddane kandydatury wszystkich imprez sportowych bądź wydarzeń, zgłoszonych w kategorii o której mowa w §1 ust. 3 pkt 9.

§5

Ogłoszenie wyników

1. Oficjalne ogłoszenie wyników Plebiscytu, planowane jest podczas uroczystej Gali Młodych Mistrzów Sportu, która odbędzie się w czwartek 27 lutego 2020 r., o godzinie 18.00, w sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury, przy ulicy Van Gogha 1 w Warszawie.

§6

Ochrona danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) oraz realizując obowiązki płynące z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli Białołęcki Ośrodek Sportu w Warszawie (03-144), ul. Światowida 56. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@bos.waw.pl
 2. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „XVII Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki w 2019 roku” (dalej jako „Plebiscyt”), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
 3. Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do Plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
 4. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
 5. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
 6. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
 7. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
 8. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
 9. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać.
 10. Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
 11. Odbiorcami Twoich danych będą:

a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. kancelarie prawne, agencje reklamowe, podwykonawcy, serwis IT (dostawca platformy do głosowania);

c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne;

d. organy publiczne, w tym Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, urzędy skarbowe, oraz inne organy, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
 2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
 3. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
 4. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
 5. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:

a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli
po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:

a. droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@bos.waw.pl

b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa.

 1. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
 2. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników.

 1. Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.
 2. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a. wizerunek podopiecznego, trenera, drużyny,

b. imię i nazwisko podopiecznego, trenera, członków drużyny,

c. imię i nazwisko opiekuna prawnego lub osoby zgłaszającej,

d. data urodzenia podopiecznego,

e. adres zamieszkania kandydata/podopiecznego, trenera,

f. adres email opiekuna prawnego, trenera, osoby zgłaszającej,

g. numer telefonu kontaktowego opiekuna prawnego, trenera, osoby zgłaszającej,

h. nazwy szkoły/drużyn/klubu podopiecznego, nazwa wydarzenia sportowego,

i. osiągniecia sportowe podopiecznego, trenera, drużyny.

§7

Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w Plebiscycie niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Plebiscytu.

3. Zgłoszenie się do Plebiscytu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.